Przeszukaj serwis
wyjazdy@onefun.pl   +48 515 505 310

Regulamin korzystania z portalu:

Właścicielem portalu i klubu podróżniczego dla singli OneFun.pl jest: Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA, ul. Patriotów 110/322, 04-844 Warszawa, które działa jako Organizator Turystyki (oferta własna) na podstawie oraz w zakresie przedstawionym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223  poz. 2268). Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o numerze 2690. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki w TU Signal Iduna o numerze M 524706 z dnia 06.07.2023 roku. Beneficjentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Poniższy regulamin (dalej określany “Regulaminem”) określa główne obowiązki, zakres czynności prawnych i faktycznych niezbędnych przy zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych właścicieli portalu (dalej zwanymi:  “OneFun.pl”)  oraz zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.onefun.pl oraz www.singletravelclub.pl (dalej zwany: “Serwisem”)

Używane w dalszej części pojęcia

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Touroperator (organizator turystyki) – podmiot, który posiada odpowiednie, ustawowe zezwolenia oraz gwarancje bankowe umożliwiające mu kreowanie własnych ofert turystycznych (wczasów stacjonarnych, wycieczek objazdowych, wyjazdów narciarskich etc) na własną odpowiedzialność. Ponosi on pełną odpowiedzialność wobec klienta za realizację świadczeń zawartych w umowie udziału.

Agent turystyczny –  biuro, które stale pośredniczy w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających odpowiednie ku temu zezwolenia. Z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umowy otrzymuje odpowiednią prowizję od usługodawcy lub turoperatora, która jest już wliczona w cenę usługi lub wycieczki (nie zmienia zatem w żaden sposób jej ceny wyjściowej).

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, która zakłada programem zmiany miejsca pobytu jej uczestników.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oświadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej,

1. Rezerwacje

1.1 Dopełnienie wymagań paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają leży w wyłącznej gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem OneFun.pl. Nie odpowiadamy za ewentualne odmowy wydania wiz lub innych dokumentów podróżnych przez stosowne instytucje. Nie ponosimy również odpowiedzialności w zakresie ewentualnych błędów w materiałach dostarczonych nam przez kontrahentów (błedy druku, cyfr i inne).

1.2 Dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej odbywa się przez wciśnięcie przycisku “REZERWUJ” i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Po 3 dniach od wysłania umowy – w przypadku braku zwrotnej informacji, odesłania wypełnionej umowy – zapis jest z automatu anulowany. Należy się wtedy skontaktować z biurem ponownie celem weryfikacji możliwości kontynuacji zapisu na daną imprezę turystyczną. Jeśli w międzyczasie zmieniły się składowe oferty (w tym cena) – Klient będzie musiał podpisać umowę na zaktualizowanych zasadach.

O zapisie na daną imprezę decyduje kolejność zgłoszeń:  udokumentowanego wpływu należności na konto (mail z potwierdzeniem) lub odesłania umowy. Jeśli inni uczestnicy w międzyczasie potwierdzą udział w imprezie – nie zagwarantujemy miejsca na dany wyjazd w momencie kiedy wyczerpie się pula. Szczególnie istotne jest to przy ostatnich miejscach, wtedy nawet w przeciągu kilkunastu minut pula miejsc może zostać wyczerpana i mimo odesłania umowy, czy wpłaty na konto nie będziemy mogli danego uczestnika wpisać na listę wyjazdową.

W powyższej sytuacji wszelkie przelewy, czy opłaty (PayPal/ karta) będą niezwłocznie zwracane na konto z którego zostały przesłane.

1.3 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza z Klientem kontaktuje się nasz przedstawiciel celem przedstawienia mu umowy udziału w imprezie turystycznej. Odesłanie wypełnionej i podpisanej przez zgłaszającego umowy (faksem, skan mailem lub pocztą tradycyjną) jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich jej postanowień i wynikających zeń zobowiązań.  Klient dokonujący rezerwacji wiąże się umową w momencie otrzymania przez nas pisemnie potwierdzonej rezerwacji (w postaci e-maila potwierdzającego zapis na imprezie).

1.4 W przypadku cesji umowy na osobę trzecią/ przeniesienia na inny wyjazd przy imprezach, które obejmują imienne bilety lub skipassy grupowe pobierana jest jednorazowa opłata manipulacyjna w wysokości 100 € umożliwiająca zmianę danych przez kontrahenta.

1.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Klienta warunków wjazdu do poszczególnych Państw: w gestii Klienta przed podpisaniem umowy jest zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi wjazdu do kraju docelowego imprezy jak również krajów pokonywanych w tranzycie do miejsca rozpoczęcia imprezy. Klient powinien posiadać wszelkie niezbędne dokumenty do podróży oraz w związku z pandemią COVID-19 śledzić na bieżąco informacje publikowane przez MSZ oraz wymagania niezbędne do realizacji podróży. W przypadku niedopełnienia tych przesłanek przez Klienta, co za tym idzie niemożności udziału w imprezie – obowiązują zasady jak przy standardowej rezygnacji z imprezy.

1.6 Klikając przycisk “REZERWUJ” na podstronie dowolnej oferty klient wyraża zgodę na dodanie swego adresu e-mail do naszej bazy celem wysyłki newslettera. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o ofertach specjalnych, promocjach i innych wydarzeniach może zostać złożona telefonicznie lub poprzez kontakt e-mailowy z nami.

1.7 W przypadku podpisania umowy udziału i uczestnictwa w imprezie Uczestnik zgadza się w celach bezpieczeństwa (szczególnie wyjazdy związane z górami, wodą) na udostępnienie innym Uczestnikom danej wycieczki swoich danych telefonicznych (numeru)

1.8 Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników Prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej jest po stronie OneFun.pl

1.9 OneFun.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta za wykonywanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

2. Płatność

2.1 OneFun.pl jest stroną uprawnioną do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi

Warunkiem uczestnictwa w imprezie turystycznej jest zawarcie przez Klienta Umowy Udziału w Imprezie Turystycznej (zwanej dalej: „umową”) oraz uiszczenie całej opłaty tytułem ceny we wskazanym terminie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Brak wpłaty w terminie podanym na umowie nie jest równoznaczny z jej zerwaniem. Dopiero po dwóch wezwaniach do zapłaty ze strony Organizatora ten warunek uznaje się za spełniony. Oznacza to, że podpisując umowę, a następnie nie wpłacając należności za nią nadal jest ona wymagalna, mimo upływu terminu wpłaty. W przypadku nieuiszczenia całej wymaganej kwoty organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia klienta do udziału w imprezie zwracając mu uiszczoną kwotę bez odsetek. Zawarcie umowy oznacza akceptację przez Klienta wszystkich warunków dotyczących imprezy turystycznej wyszczególnionych w umowie i w dokumentach uzupełniających do umowy.

2.2 Płatność należności za imprezę turystyczną następuje w terminach i wysokości podanych w odrębnych dokumentach: Warunkach Uczestnictwa lub Umowie Udziału poszczególnych organizatorów. OneFun.pl daje możliwość płatności na konto, poprzez szybkie przelewy (przelewy24) oraz kartami płatniczymi / kredytowymi

2.3 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2.4 Kwota zaliczki wpłacona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi, jeśli Organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży. Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od OneFun.pl oraz Organizatora w takiej sytuacji.

2.5 Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie odbiorcy, nie datę wysyłki. Terminowa płatność gwarantuje otrzymanie przez Klienta niezbędnych dokumentów podróżnych. W przypadku braku opłat za zarezerwowane usługi i świadczenia w terminach wynikajacych z umowy – OneFun.pl zobowiązane jest do anulowania rezerwacji zgodnie z zapisami umowy danego organizatora. Koszty anulacji obciążają Klienta.

3. Zmiany usług i cen

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy danego Organizatora. W takim przypadku OneFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy.

3.2 W sytuacji gdy Klient nie skorzysta z poszczególnych usług i świadczeń składowych ze względu na przedwczesny powrót lub z innych ważnych przyczyn Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży.

3.3 W przypadku rezerwacji biletów lotniczych niezbędnych do wykonania usługi przez nasze biuro przyjmuje się cenę ustaloną z klientem drogą mailową. Margines różnicy -/+ 5% w obie strony nie stanowi podstaw do zmian tych ustaleń. Bilety mogą zatem się nieznacznie różnić ceną ze względu na dynamiczne zmiany taryf u przewoźników.

3.4 W przypadku jeśli pozwala na to taryfa lotnicza – Klient może wskazać osobę trzecią, która zajmie jej miejsce. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty obciążą Klienta. Wysokość i skalę kosztów dodatkowych ustala usługodawca (w tym przypadku przewoźnik)

4. Newsletter

4.1 Klient może zaprenumerować biuletyn informacyjny (newsletter) w naszym portalu poprzez podanie maila i wciśnięcie przycisku ‘Zapisz się na newsltter’

4.2 Newsletter będzie dystrybuowany poprzez pocztę elektroniczną na podany adres e-mail Klienta

4.3 Nie udostępniamy Twoich danych i adresów elektronicznych osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Powierzone nam dane osobowe oraz adresy mailowe przechowywane są w oddzielnej i zabezpieczonej bazie danych. Przetwarzamy i wykorzystujemy je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje Klientów muszą zostać rozpatrzone przez OneFun.pl w przeciągu 30 dni od daty otrzymania

5.2 Adres do wysyłki reklamacji (w formie pisemnej) to OneFun, ul Patriotów 110 lok 322, 04-844 Warszawa. W szczególnych przypadkach istniej możliwość składania skanów reklamacji (email) na adres wyjazdy@onefun.pl

6. Warunki Uczestnictwa, Umowy Udziału i Ogólne Warunki Ubezpieczeń

6.1 Organizator zawiera umowy, na rzecz Klienta ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od rodzaju oferty są one w cenie wyjazdu, bądź jeśli to zaznaczono oddzielnie – możliwe za odpowiednią dopłatą (narty). Górne granice odpowiedzialności są zawarte w szczegółowych OWU.

6.2 Wgląd do pełnej treści dokumentów udziału Organizatorów jest możliwy poprzez link wysłany w mailu z umową oraz poprzez odnośnik do strony Signal Iduna poniżej:

LA-VENTURA| Ubezpieczenie 

7. Polityka prywatności

7.1 Polityka prywatności OneFun.pl dostępna jest w oddzielnej zakładce. Używamy również plików cookie.

 8. Postanowienia końcowe

8.1 Wszelkie treści prezentowane na portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny

8.2 Każdy Klient ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

8.3 OneFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu zaistniałe ze względów technicznych, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres.

8.4 Ceny podane na portalu są cenami orientacyjnymi. W szczególnych przypadkach mogą one ulec zmianie. Ostateczna cena jest jednak podawana w dniu wykupu usługi.

8.5 Ewentualne spory między Klientem a OneFun.pl wynikające z zawartej umowy udziału będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny w świetle przepisów polskiego prawa.

Zapisz się
Facebook