Przeszukaj serwis
wyjazdy@onefun.pl   +48 515 505 310

Regulamin serwisu

Zapoznaj się z pełnym regulaminem serwisu OneFun.pl

Firma zbierająca dane:

Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA Maciej Wilczyński, ul. Patriotów 110/322, 04-844 Warszawa

Użytkowniku,

Tak jak Ty cenimy sobie prywatność, dlatego chcemy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Wszystkie podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w ustalonym przez Ciebie zakresie. Jeżeli będziesz chciał zmienić zakres wykorzystywania Twoich danych, zawsze będziesz mógł je usunąć lub zweryfikować.

Dokument opublikowany poniżej wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Namawiamy do przeczytania dokumentu aby zrozumieć naszą politykę prywatności oraz sposób wykorzystania Państwa danych osobowych.

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (poniżej nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA Maciej Wilczyński, Patriotów 110/322, 04-844 Warszawa, NIP 544-142-94-85, REGON 200304840, tel. +48 515 505 310, mail wyjazdy@onefun.pl

Cele przetwarzania danych.
• realizacja umów o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura Turystyki Aktywnej LA-VENTURA Maciej Wilczyński, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
• rozliczenia finansowe (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
• weryfikacja tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Zgłaszający”) (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
• ustalanie/dochodzenie/obrona roszczeń, do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (art. 118 i nast. KC).

Przetwarzane dane.
Dane niezbędne do wyjazdu: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli kierunek wyjazdu tego wymaga dodatkowo dane z  dowodu osobistego/paszportu tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

Udostępniane dane.
Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania oferowanych usług.
W zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych dane będą udostępniane odbiorcom. Odbiorcy: ubezpieczyciele, przewoźnicy, dostawcy usług noclegowych, bosmanaty, krajowe izby turystyki, firmy windykacyjne, linie lotnicze, firmy współpracujące przy realizacji imprez.
 
Czas przetwarzania danych.
Przetwarzanie/przechowywanie danych trwa nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (do 10 lat od wykonania umowy).

Prawa do własnych danych.
Każda osoba może żądać dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia) oraz ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia). Oprócz tego posiada prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). Jeśli sprzeciw następuje przed realizacją umowy lub w trakcie, będzie to skutkowało brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia).

Zbierane przez nas dane.

Przede wszystkim zbieramy dane, które podajesz w trakcie zapisania się na listę do powiadomienia Cię o starcie platformy (adres e-mail oraz telefon) oraz przy rezerwacji nazwy Twojego bloga ( adres e-mail).

Dodatkowo, podczas Twojej wizyty na naszym portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane te następnie trafiają do Google Analytics.

Dane wykorzystujemy do:

  • wysłania informacji związanych z naszą aktualną ofertą,
  • wysyłania informacji (w tym umów) związanych z zamówionymi ofertami na naszej stronie,
  • analizy zachowań użytkowników,
  • odpowiadania na Twoje pytania, w trakcie korespondencji mailowej.

 

Ujawnianie danych

Możemy ujawnić Twoje dane odpowiednim organom sprawiedliwości, jeśli naruszysz prawo lub regulamin naszego portalu, ale pokładamy nadzieje, że nie będzie to konieczne.

Twoje dane mogą zostać udostępnione również w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, pracownikowi Inspektoratu.

Sposoby zabezpieczenia danych.

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Dodatkowo zbieranie danych jest zaszyfrowane.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności, bez powiadamiania Cię o Tym.

Korzystamy z plików cookie.

Zapisz się
Facebook